KOMPETENCER

Vilsbøll & Poulsen Arkitektfirma MAA A/S løser alle typer opgaver;

Ny- såvel som til- og ombygningsprojekter for private erhvervsvirksomheder og for kommunale såvel som statslige institutioner.

Har du spørgsmål eller ønsker du at blive kontaktet?

Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

VORES KOMPETENCER

Vi koncentrerer indsatsen om at afdække dine ønsker og behov, så vi kan skabe kreative og spændende løsninger med stabile og håndværksmæssige detaljer, der opfylder tidens krav til funktionalitet og gedigen arkitektur.

Vi lægger stor vægt på at de økonomiske rammer overholdes og at byggeriet afleveres til den aftale tid.

Samarbejdet med os består ofte i flere af disse step, hvor vi som arkitekter og konstruktører hjælper dig gennem bl.a lovgivning, arealbehov og materialevalg:

Vi kommer ud til dig, spørger struktureret om dine tanker og får et indtryk af rammen.

Vi omsætter vores fælles afklaring til skitser med beskrivelse samt en fysisk model, hvis du ønsker det.

Vi tegner en 3D-model af skitser og laver visualiseringer ift. Omgivelser og anvendelse

Vi opstiller et budget for det samlede byggeri ud fra den detaljeringsgrad og sikkerhed, du ønsker.

Vi måler op, 3D scanner og registrerer i det omfang opgaven kræver det (navnlig ved renovering/om- og tilbygning, hvor eksisterende tegningsmateriale er usikkert/mangelsfuldt)

Vi udarbejder Myndighedsprojekt, Tegninger og beskrivelse samt evt. udbudsmateriale – alt sammen via BIM-projektering (Building Information Modelling) i 3D og 2D.

Vi udfører Energi- og Varmetabsberegninger efter gældende standarder.

Vi fører tilsyn med byggeriet og sikrer alle forhold omkring arbejdsmiljø, fremdrift, budget samt eventuelle ændringer.

Vi hjælper dig f.eks. med faglig sparring omkring byggeri generelt, økonomi, myndighedsprocesser, funktionalitet og materialer, udbuds- og samarbejdsformer samt kontrakter. Vi kan også projektlede hele din byggeopgave – eller dele af den.

Vi samarbejder med certificerede ingeniører for at sikre højeste kvalitet i dit byggeri

Vi udfører livscyklusanalyse på alle typer byggeri. For at få en ibrugtagningstilladelse på nye byggerier er det lovpligtigt at der skal udarbejdes en LCA-beregning på nybyggeri.
Beregning udføres efter gældende standard EN15978

Standard enfamiliehus(Maks 200m2)
Priser fra 3995kr ekskl. moms 

Øvrige bebyggelser:
Generelt aftales prisen ud fra bygningens kompleksiteten.

I forbindelse med ombygninger eller nedrivning af parcelhuse, andre privathuse eller mindre bygninger over 10 m2, har man som bygherre pligt til at få foretaget miljøscreening. Vi udfører prøver og miljøscreening som ligger til grund for at få godkendt nedrivningsarbejdet ved kommunen, og få identificeret farlige stoffer.

VI HÅNDTERER TYPISK

Vi synes en offentlig bygning skal være til glæde og gavn for alle. Derfor sikrer vi at arkitekturen i den offentlige bygning er spændende og moderne, men tager også højde for brugernes behov.

Vi er meget opmærksomme på pris- og tidsramme. Vi rådgiver gerne om bæredygtigt byggeri og hjælper med at omsætte bygherrens ambitioner om bæredygtighed.

Kirker & Menighedshuse skal have sjæl og de skal kunne skabe gode oplevelser.

Når vi arbejder med en kirke eller et menighedshus, sørger vi for at respektere og tilpasse byggeriet til de eksisterende omgivelser.

Vi gør arkitekturen moderne og enkel, men synes samtidig der skal være et strejf af genkendelse – det skal kunne ses, at det er en kirkebygning. Byggeriet skal være bæredygtigt og materialerne vedligeholdelsesfrie. Samtidig sørger vi for at økonomien fra begyndelsen er stramt styret.

Vi ved af erfaring at restaurering af gamle fredede kirker er en kompliceret og tidskrævende proces, idet der er en lang række instanser der skal inddrages, bl.a. fredningsmyndigheder, provsti, Den Kongelige Bygningsinspektør og selvfølgelig menighedsrådene.

Der er også stort fokus på energiforbrug og derfor arbejder vi med energioptimering i adskillige middelalderkirker.

I udformningen af et enfamilieshus tager vi højde for kvalitet, funktionalitet og individualitet.

Vi ved at enfamiliehuset skal være drømmehuset, og derfor sikrer vi at det er tilpasset dine og din families ønsker og behov.

Gennem vores arkitektrådgivning optimeres dit enfamilieshus i forhold til miljø, energiforbrug, lys, funktionalitet og æstetik – og du får både en individuel løsning, og en betydelig værdiforøgelse i huset.

Når vi laver erhvervsbygninger sørger vi for at byggeriet sender et signal om dit firmas strategi og profil. Når bygningen står færdig, vil den således kendetegne dit firmas profil.

Samtidigt med flotte og indbydende facader, skaber vi gode rammer for arbejdsmiljø, funktionalitet og trivsel i din og dine medarbejderes anvendelse af bygningen.

Som arkitekter hjælper vi dig med mest mulig værdiskabelse i ombygningen eller tilbygningen til dit hus.

Det oprindelige hus kan enten synes for trangt eller funktionaliteten kan være begrænset, men fremfor at du skal sælge huset, kan vi hjælpe dig med netop dén om- eller tilbygning, der optimerer dit hus, så du kan blive boende.

Med vores arkitektbistand kan løsningen på jeres renovering/tilbygning optimeres i forhold til miljø, lys, funktionalitet og æstetik – og udover at I får en individuel løsning, skabes der samtidigt endnu mere værdi i huset.

Vi er helhedsorienterede, men har blik for alle detaljer og behov. Vi laver byplanlægning med gode anvendelsesmuligheder for alle, og vi vil gerne etablere sammenhæng mellem byen og trafikken.

Der skal være let adgang med bilen til og fra området. Med vi sørger også for at skabe rum for områdets borgere – grønne og bilfrie områder for børn og voksne, hvor der samtidigt også er mange aktivitetsmuligheder.

Vi er bevidste om at torve og pladser ofte skal være bindeleddet mellem forskellige bygninger.

For os er torve og pladser samlingssteder eller opholdszoner, hvor vi har tænkt grundigt og godt i f.eks. belægning, springvand, bænke, grønne opholdsrum, belysning osv.

Vi vil gerne sikre multifunktionalitet, og på pladserne skaber vi f.eks. rum til at afholde koncerter, markeder eller andre samlende aktiviteter for byen.

Vi gør altid vores ypperste. Det er en æressag ! Når vi deltager i arkitektkonkurrencer, går vi idérigt og innovativt ind i opgaven for at vise, hvad vi kan, som arkitekter.

Vi har i Vilsbøll & Poulsen deltaget i en del arkitektkonkurrencer gennem årene – mange med succes, og vi har god erfaring med at tolke opgaven, formulere afsættet og omsætte dette til konkrete bud på det ønskede byggeri.

Vi vil gerne slippe visionerne fri og udfordre dig som bygherre.

I nogle enkelte projekter lægges økonomiske og tidsmæssige rammer til side, og så får vi muligheden for at bevæge os udover det sædvanlige.

Det kreative og det visionære er altid en del af vort arbejde, men vi nyder det alligevel altid særligt, når vi ikke er bundet. Ofte giver vores visionære og ambitiøse første skitser grobund for den gode diskussion og sparring, der starter en konkretisering af det egentlige byggeri.

Er du boligejer eller ejer af en større bygning? Og vil du gerne spare på energiforbruget – både af hensyn til din økonomi og miljøet? Så kan vi hjælpe med beregninger, råd og vejledning, så du kan se mulighederne for din bolig/virksomhed.

I takt med at kravene skærpes til energiforbrug i boliger m.v. er det ofte nødvendigt at få udført en energiberegning.

Vilsbøll og Poulsen Arkitektfirma A/S MAA udfører energiberegning på såvel nybyggeri som tilbygninger.